Hiển thị tất cả 18 kết quả

Tụ Ngậm – Tụ Bù

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 125V 100MF(UF)

25,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 125V 150MF(UF)

35,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 125V 200MF(UF)

35,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 250V 1000MF(UF)

100,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 250V 300MF(UF)

40,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 250V 400MF(UF)

50,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 250V 600MF(UF)

65,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ ĐỀ TL ABC 250V 800MF(UF)

80,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 10MF

35,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 15MF

35,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 20MF

40,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 25MF

45,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 30MF

50,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 35MF

55,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 40MF

60,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 45MF

60,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 50MF

65,000 VNĐ

Thiết Bị Điều Khiển - Tự Động Hóa

TỤ NGẬM – TỤ NHÔM 400V 60MF

60,000 VNĐ